เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2563 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2563 )

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
1นายภูริเชษฐ์ ศิลาพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 กลุ่มพยาธิวิทยา
2นางจันทิมา ใหม่ปุ๋ยพนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี
3นางพาณี อำยะธรรมคนงานห้องทดลอง ศูนย์เลปโตสไปโรสิส

เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
1นางสุภาพร จ๋วงพานิช (2131)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
2นางศุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที (2199)นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
3นายอินจันทร์ เพ็ชรแสนงามพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
4นางศรีทอน โนอ้ายพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
5นางวิจิตรา เสริมสุขพนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
6นายจำรวย ชูแก้วพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1 ตุลาคม 2563 )