เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2562 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2562 )

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
1นางปราณี รอดเทียน [865]ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย
2นายสมชาย ช่างทอง [780]นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3นายจรวย โยธาแก้ว [871]นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
4นายชาลี ภูหิรัญช่างไม้ ช 4 ฝ่ายความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม
5นายธวัชชัย สมสวยพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
6น.ส.เบญญาภา ปานมารศรีพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป
7นางณาลิณี เพ็งจันทร์พนักงานธุรการ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
8น.ส.ปิยภรณ์ เจริญผลพนักงานพิมพ์ ส 3 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
9นายประสาน ดงทองพนักงานพิมพ์ ส 3 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
10นางบุญนำ รวมทรัพย์พนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา
11นายวิทยา โสมะทัตพนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
12นางวรนุช โสมะทัตพนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
1นายยกชัย เจริญพานิชย์กุล [1844]นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
2นางอุษา นาคสกุล [1919]นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
3นางพัชรา วิทูระกูล [1996]นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
4น.ส.ณัฐพร นิรมาณ [1299]นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ ช่วยราชการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
5นางเจริญรัตน์ หงษ์สนั่นพนักงานพิมพ์ ส 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
6นายสำรอง จันทร์ทังพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ปรับปรุง 28/5/2562 09.21

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2562 )