เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001

เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 นายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับนายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ และคณะ รวม 4 ท่าน จากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานคลังพัสดุของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีการบรรยายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้บริหารจัดการคลังพัสดุ และเป็นงานหนึ่งในขอบข่ายงานพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 และนำชมคลังพัสดุ พร้อมการสาธิตการทำงานโดยนางสาวเบญญาภา ปานมารศรี และนายรัชรักษ์ นรธีร์ดิลก เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคลังพัสดุของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต่อไปข่าว - ภาพ - ฝ่ายบริหารทั่วไป

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001