เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย

ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คุณณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์ (ซ้าย) หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคุณเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ และคุณรัญชนา ฐาปนพิพัฒน์ ผู้ตรวจประเมิน สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ใน 8 ขอบข่ายงาน คือ งานธุรการ (สารบรรณ-บุคลากร/วิเทศสัมพันธ์-ประชาสัมพันธ์-อาคาร/สถานที่) หน่วยรถยนต์ ฝ่ายช่าง งานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง-คลังพัสดุ) งานการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานคอมพิวเตอร์ มีนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ เปิดการประชุมและแถลงนโยบายคุณภาพ ผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรในระบบบริหารคุณภาพ รวมทั้งหมด 49 คน

ต่อจากนั้น นายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ แนะนำนายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์/กลุ่มพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ นางรัชนี ศิลป์สิทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้ตรวจคุณภาพภายใน และนางสาวภมรญา ดีแก้ว ผู้ควบคุมเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 และสรุปรายงานการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจขั้นสุดท้ายหลักจากตรวจประเมินขั้นต้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ต่อจากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินแยกตรวจในสถานที่ปฏิบัติงาน และสรุปผลการตรวจประเมินครั้งนี้ ปรากฎว่าตรวจพบข้อบกพร่องเล็กน้อยซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในการนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจะได้การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 และมีแผนยื่นขอรับรองในปี 2561-2562 อีก 2 ขอบข่ายงาน คือ งานพัฒนาบุคลากร และงานห้องสมุด (เดิม ดำเนินงานส่วนหนึ่งในระบบ ISO/IEC 17025 อยู่แล้ว) ซึ่งจะครอบคลุมงานบริหารทั่วไปทั้งองค์กร ก่อนหน้านี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ใน 5 ขอบข่ายงาน คือ งานสารบรรณ หน่วยรถยนต์ ฝ่ายช่าง งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


ข่าว /ภาพ - ฝ่ายบริหารทั่วไป

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย