เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นผู้นำต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ดูงานห้องปฏิบัติการ ระบบคุณภาพพห้องปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่าง-รายงานผล การเก็บรักษาวัสดุ และการจัดการเครื่องแก้ว-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา และกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 และ 13 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เป็นผู้บรรยาย แนะนำการปฏิบัติงาน และนำชมหน่วยงาน
ข่าว / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เยี่ยมชมศึกษาดูงาน