เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1

การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คุณณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์ หัวหน้าผู้ประเมิน และคุณเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ ผู้ประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประชุมและตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม JICA และสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ นายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ นางรัชนี ศิลปสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และนายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ รวมทั้งสิ้น 50 คน

ในโอกาสที่ต้องปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ให้เรียบร้อยภายในกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2560 ใน 8 ขอบข่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1) งานธุรการ (2) หน่วยรถยนต์ (3) ฝ่ายช่าง (4) งานพัสดุ (5) งานการเงินและบัญชี (6) งานแผนและงบประมาณ และกลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ (7) ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี เฉพาะงานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อ และห้องประชุม และ (8) งานคอมพิวเตอร์ เฉพาะงานการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อประโยชน์ด้านการป้องกันไม่ให้การบริหารงานทั่วไปขององค์กรเกิดความบกพร่อง และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดระเบียบต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดทางวินัย เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเจ้าหน้าที่ในระบบสามารถแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จ เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง ถูกระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรักษาและดำเนินการตามระบบนี้ให้คงอยู่ในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติต่อไป และต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร ตระหนัก มีความพร้อม จิตอาสา มีระเบียบวินัย รวมทั้งลงมือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่วันที่องค์กรประกาศใช้นโยบายบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีกำหนดตรวจประเมินครั้งที่ 2 ประมาณต้นเดือนเมษายน 2560 และคาดว่าจะได้การรับรอง ISO 9001:2015 ประมาณปลายเดือนเมษายน 2560 ส่วนแผนงานในปี 2561-2562 มีกำหนดยื่นขอรับรองขอบข่ายกลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เพิ่มอีก 2 งาน ประกอบด้วยงานพัฒนาบุคลากร และงานห้องสมุด เพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติให้เป็นองค์กรราชการที่เป็นเลิศด้านงานบริหารทั่วไป


iso9001_2015_stage I (0) iso9001_2015_stage I (1) iso9001_2015_stage I (10) iso9001_2015_stage I (11) iso9001_2015_stage I (12) iso9001_2015_stage I (13) iso9001_2015_stage I (14) iso9001_2015_stage I (15) iso9001_2015_stage I (16) iso9001_2015_stage I (17) iso9001_2015_stage I (18) iso9001_2015_stage I (19) iso9001_2015_stage I (2) iso9001_2015_stage I (3) iso9001_2015_stage I (4) iso9001_2015_stage I (5) iso9001_2015_stage I (6) iso9001_2015_stage I (7) iso9001_2015_stage I (8) iso9001_2015_stage I (9)


ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1