เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015

การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 บรรยายพิเศษเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015" ให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบ-วิจัยคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ ซึ่งได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ทราบขอบเขตของข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 และเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ในลำดับต่อไป

สืบเนื่องจาก ISO 9001:2015 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 มีผลทำให้ ISO 9001:2008 สิ้นสุดการรับรองภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และกรณีขอรับรองขอบข่ายใหม่ภายหลังวันที่ประกาศใช้ จะต้องขอรับรอง ISO 9001:2015 เท่านั้น ส่วนขอบข่ายงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 แล้วคือ งานสารบรรณ งานพัสดุ การให้บริการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การให้บริการงานช่าง และการให้บริการยานพาหนะ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) มีแผนขอรับรองเพิ่มในปี 2560 อีก 2 ขอบข่าย คือ การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์-สื่อ-ห้องประชุม และการให้บริการคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินภายนอกเพื่อขอรับรอง ISO 9001:2015 ในวันที่ 1 เมษายน 2560

ในการนี้มีแผนการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 โดยวิทยากรจาก สรร. ในเดือนมกราคม 2560
เอกสารประกอบการบรรยายภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015