เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2559

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2559

ขอให้กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์ ศวพ./ศออ./กตช. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559 ตามที่หน่วยงานในสังกัดแจ้งไปแล้วนั้น โดยการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแผนให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดฯ ย้อนหลังได้ที่สัญญาลักษณ์ IDP

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด รอบที่ 2/2559