เมนูย่อย

หน้าแรก

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองครั้งที่ 1 และขยายขอบข่าย ISO 9001:2015

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองครั้งที่ 1 และขยายขอบข่าย

โดยมี นายณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม นางรัญชนา ฐาปนพิพัฒน์ นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ และดร.กฤติยา ทิสยากร เป็นผู้ตรวจติดตาม การตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามหลังการรับรองขอบข่ายเดิม 8 ขอบข่าย คือ งานธุรการ / งานช่าง / งานยานยนต์ / งานแผนและงบประมาณ / งานการเงินและบัญชี / งานพัสดุ / งานโสตทัศนูปกรณ์ / งานคอมพิวเตอร์ และขยายขอบข่ายเพิ่มอีกจำนวน 2 ขอบข่ายคือ การพัฒนาบุคลากร และการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ - กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home