เมนูย่อย

หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยสพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและชีวเคมี เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชชา พิชัยณรงค์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ซึ่งปัจจุบันสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 8 ขอบข่าย คือ งานธุรการ งานยานยนต์ งานช่าง งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานคอมพิวเตอร์ และยื่นขอรับรองเพิ่มในปี 2564 อีกจำนวน 2 ขอบข่าย คือ งานพัฒนาบุคลากร และการใช้และการ เลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ - กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home