เมนูย่อย

หน้าแรก วิชาการ-วิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ(กวช.) นักวิจัยสังกัด สสช. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย-วิชาการ

นักวิจัยสังกัด สสช. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย-วิชาการ

   การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕๓ (๒ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙)   
  • การนำเสนอผลงานวิจัย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับดีเด่น (ทวีวัฒน์)[pdf]

   การประชุมสัมมนาวิชาการครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)   
  • ผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (ภัทริน)[pdf]
  • ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคบรรยาย (นิมิตร) [pdf]
  • ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ (ละมูล) [pdf]

   การประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)   
  • ผลงานวิจัยประยุกต์ ระดับดีเด่น (เพชรรัตน์)[pdf]
  • ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น (ละมูล)[pdf]
  • ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (ตวงทอง)[pdf]
  • ผลงานวิจัยพื้นฐาน ระดับดี (เจษฎา)[pdf]

   งานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ ๗๕ ปี (๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)   
  • ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลดีเด่น (สนทนา)[pdf]

   การประชุมวิชาการครั้งที่ ๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)   
  • การนำเสนอผลงานวิจัย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ระดับดีเด่น (รุจีรัตน์)[pdf]

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home วิชาการ-วิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ(กวช.) นักวิจัยสังกัด สสช. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย-วิชาการ