เมนูย่อย

หน้าแรก

การบรรยายผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบ Enzyme-linked immunosorbent assay และ immunochromatography เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจัดการบรรยายผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดทดสอบ Enzyme-linked immunosorbent assay และ immunochromatography เพื่อการตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค โดยหัวหน้าโครงการวิจัย นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโณภาส ผู้บรรยายได้อธิบายถึงนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตชุดทดสอบโดยการนำโปรตีนลูกผสม gp 51 และ p 24 ที่ได้จาก baculovirus expression system ซึ่งชุดทดสอบดังกล่าวมี sensitivity 82% และ specificity 90% ผลงานวิจัยที่ได้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคในภาคสนามตามความเหมาะสมต่อไป

โดยมี สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น ทั้งนี้ได้จัดให้นักวิชาการจาก สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ปฏิบัติราชการที่บ้าน (work from home) สามารถเข้าร่วมรับฟังในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Conference ไปพร้อมกัน การบรรยายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับความรู้ ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการทำงานวิจัย โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใต้มาตรการ DMHTT ที่ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home