ประกาศพนักงานราชการ

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Application Zoom

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ผ่านระบบ Application Zoom โดยกรมปศุสัตว์มีการพัฒนาระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้งานในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันเป็นการช่วยให้การติดตาม วางแผนและการบริหารงานของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องสามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่กำกับติดตามได้ตามเวลาที่กำหนด มาเป็นระยะเวลา 9 ปี และด้วยปัจจุบันมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลง จึงร่วมมือกับบริษัทโกลบอล อินทีเกรเทด จำกัด ในการดำเนินการพัฒนา “ระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร” และจัดอบรมเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถบันทึกข้อมูลและติดตามรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
สาระน่ารู้ โรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 2564 เมษายน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรีด (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home