เมนูย่อย

หน้าแรก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออนไลน์ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรออนไลน์ ในหัวข้อ “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สสช. จำนวน 35 ท่าน และบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวน 40 คน รวมทั้งหมดจำนวน 75 ท่าน

โดยมี สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรของ สทวช. ได้แก่ ดร.ชาลินี คงสวัสดิ์ อาจารย์สิรัส สุลัญชุปกร และอาจารย์จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานรวมถึงถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ดร.ทิม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ / ข่าว ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home