ประกาศพนักงานราชการ

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญในปศุสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญในปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม "การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญในปศุสัตว์" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการ/ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ทั้ง 8 แห่ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตะวันออก ตะวันตก เหนือตอนบน เหนือตอนล่าง ใต้ตอนบนและใต้ตอนล่าง) ปศุสัตว์เขต (video conference) ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้

1. มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญของสถาบันสุขภาพสัตว์ และศวพ. 2. พิจารณาทบทวนปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ชนิดตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง ชนิดและเทคนิควิธีการ และแนวทางการแก้ไขเพื่อรักษามาตรฐานการทดสอบ โดยปัญหาที่พบส่วนมากเกิดจากการเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม เห็นควรให้แจ้งทางเขตและจังหวัด เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมทั้งจำนวนและปริมาณตัวอย่าง วิธีการเก็บ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการส่งตัวอย่างมาห้องปฏิบัติการ ให้มีวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ได้มาตรฐานแนวทางเดียวกัน good sample and good result 3. การอนุญาตห้องปฎิบัติการเครือข่ายในการตรวจโรค เช่น ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและด่านส่งออก 4. แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพื้นที่และห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน มุ่งพัฒนายกระดับการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันเหมาะสมในระดับสากล ตรวจวิเคราะห์โรคได้แม่นยำและรวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคได้ตามหลัก รู้เร็ว สงบโรคได้เร็ว ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
รูปภาพเพิ่มเติม


ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากกรมปศุสัตว์

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
สาระน่ารู้ โรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 2564 เมษายน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรีด (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home