เมนูย่อย

หน้าแรก

สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต 1-9 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และมอบนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 (LVE ทั่วประเทศ) จากนั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตรกับบุคคลและหน่วยงาน 1. รางวัลผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ท่าน 2. รางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 ท่าน 3. ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการ ดำเนินงานระดับหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 16 หน่วยงาน ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลด้วย และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ ลานจอดรถ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home