เมนูย่อย

หน้าแรก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3”

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สสช. จำนวน 20 ท่าน และ บุคลากรจากสวทช. จำนวน 10 ท่าน

โดยมี สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ ได้แก่ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย จาก สทวช. อาจารย์บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ ข้าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค รศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ อาจารย์อมร อูปแก้ว จากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) เป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคที่สำคัญในสัตว์ รวมไปถึงเชื้อก่อโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีศักยภาพในการรองรับต่อการปฏิบัติการกับเชื้อก่อโรคที่มีความเสี่ยงสูง สสช. จึงได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL-3) ขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อปรสิตที่มีอันตรายในระดับ 3 หรือเทียบเท่า
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home