เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ km สสช KM INDY 2020 #อิสระทางการเรียนรู้ ประจำปี 2563

KM INDY 2020 #อิสระทางการเรียนรู้ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สพ.ญ.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา และคณะเข้าร่วมงานการประชุมและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายใต้กรอบแนวคิด KM INDY 2020 #อิสระทางการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อพัฒนาด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ในด้านการจัดการความรู้

>> ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 มีพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายเรื่องการจัดการความรู้ (KM) โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมีการบรรยาย เรื่อง “เล่าสู่กันฟัง จากพี่สู่น้อง” โดยสพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ช่วงบ่ายเป็นการนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ของผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ๘ แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.นครราชสีมา ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จ.นครราชสีมา >> ในการนำเสนอผลงานสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้นำเสนอเรื่อง “การใช้หนอนไหมในการผลิตโปรตีนลูกผสม” โดยนางสาวฐิติกานติ์ จิรกิตติสุนทร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 มีการบรรยาย เรื่อง “จิตสําราญ งานสัมฤทธิ์” โดย ดร.สุดปฐพี เวียงสี นักพูดอิสระ


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ km สสช KM INDY 2020 #อิสระทางการเรียนรู้ ประจำปี 2563