เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2015

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2015

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

โดยมีผู้เข้าประชุมเพื่อรับการตรวจประเมิน ได้แก่ นางรัชนี ศิลปสิทธิ์ ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพและขอบข่ายที่ขอการรับรอง 8 ขอบข่าย โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินดังนี้ 1. นายณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน / ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ / ขอบข่ายงานธุรการ / ขอบข่ายงานช่าง / ขอบข่ายงานยานพาหนะ 2. นางรัญชนา ฐาปนพิพัฒน์ ผู้ตรวจประเมินขอบข่ายงานแผนและงบประมาณ / ขอบข่ายงานการเงินและบัญชี / ขอบข่ายงานพัสดุ / ขอบข่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ / ขอบข่ายงานคอมพิวเตอร์ การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุจะมีกำหนดการตรวจทุก 3 ปี โดยเป็นขอบข่ายเดิมที่ได้รับการตรวจ ต่ออายุจำนวน 8 ขอบข่าย ดังกล่าว
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2015