เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 ตรวจติดตามหลังการรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2

ตรวจติดตามหลังการรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ เปิดการประชุมการตรวจติดตามหลังการรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2 และต้อนรับคุณณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคุณรัญชนา ฐาปนพิพัฒน์ ผู้ตรวจประเมิน จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระบบบริหารคุณภาพของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยตัวแทนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 43 คน

ระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการรับรองใน 8 ขอบข่ายงาน คือ งานธุรการ งานยานยนต์ งานช่าง งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานคอมพิวเตอร์ มีแผนจะยื่นรับรองอีก 2 ขอบข่ายงาน คือ งานพัฒนาบุคลากร และการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นายสมชาย ช่างทอง ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพในรอบปี 2561 ต่อจากนั้นมีการตรวจผู้บริหารสูงสุด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ เอกสาร รายงาน และ กระบวนงาน การตรวจประเมินครั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ดังนั้น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ยังคงสถานะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ต่อไปจนถึงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะได้ดำเนินการขอตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอรับรองขอบข่ายใหม่ต่อไป01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป /ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 ตรวจติดตามหลังการรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2