เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2528

อาคารสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2530ในเวลาต่อมา ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการภายในอาคาร
โดยมีนายสัตวแพทย์ ดร.ทิม พรรณศิริ (ขวา) อธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายรายงาน
พร้อมด้วยพลเอกหาญ ลีลานนท์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์พินิจ ศุภวิไล (ซ้าย-สวมแว่นตา) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้

ในปี พ.ศ.2477 กรมเกษตรและกรมประมง ยกฐานะงานด้านบำรุงพันธุ์สัตว์ รักษาและป้องกันโรคสัตว์เป็น "กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ" ในสังกัดกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเศรษฐการ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงเกษตราธิการ" ในภายหลัง โดยมี Dr. R.P. Jones รักษาราชการหัวหน้ากองในช่วงแรก แบ่งงานบริหารเป็น 8 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาโรคสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรั่ม แผนกปราบโรค แผนกด่านกักสัตว์ แผนกสัตว์ใหญ่ แผนกสุกร แผนกเป็ด-ไก่ และแผนกอาหารสัตว์ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 กระทรวงเกษตรและการประมง ได้ปรับปรุงส่วนราชการโดย กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ แบ่งออกเป็น 2 กอง คือ กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาลน์ (ชื่อสมัยนั้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองสัตวศาสตร์") ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 ได้จัดตั้ง "กองทดลองและค้นคว้า" โดยมีนายเตียง ตันสงวน ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองเป็นคนแรก เป็นจุดเริ่มต้นของ "กองวิชาการ (Veterinary Research Division)" ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลอง และตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ก่อนที่จะยกฐานะเป็น "สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ" และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ" ตามลำดับ


กองวิชาการ (เดิม) ภายในกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ปัจจุบันเป็นที่ทำการของกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ (สำนักผู้เชี่ยวชาญ)

Page 1 of 12 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา