ประกาศพัสดุ

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จ้างบริการทำความสะอาด สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 คน ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 รายการ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวน 2 รายการ ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะในปศุสัตว์ วัชรีภรณ์ สตารัตน์ อรรัมภา พิสิฐวรกุล และเจษฏา รัตโนภาส 2564 มิถุนายน
สาระน่ารู้ โรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 2564 เมษายน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home