Directory Listing of /th/files/docIform/

001_รายงานประจำปี 2559.pdf001_รายงานประจำปี 2559.pdf 6308KB Mar 20 2018 12:26:51 PM
002_การรับสมัครนักวิจัยไทย NRCT-NRF.pdf002_การรับสมัครนักวิจัยไทย NRCT-NRF.pdf 4156KB Mar 20 2018 12:26:48 PM
003_ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย.pdf003_ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย.pdf 182KB Mar 20 2018 12:26:51 PM
004_แนวทางการจัดทำโครงการวิจัย_วิชาการ_กรมปศุสัตว์_2561.pdf004_แนวทางการจัดทำโครงการวิจัย_วิชาการ_กรมปศุสัตว์_2561.pdf 231KB Mar 20 2018 12:26:54 PM
005_ขอให้ส่งชื่อโครงการทำร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย.pdf005_ขอให้ส่งชื่อโครงการทำร่วมกับญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย.pdf 39KB Mar 20 2018 12:26:51 PM
006_จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563.pdf006_จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563.pdf 29KB Mar 20 2018 12:26:51 PM
007_เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 2563.zip007_เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณปี 2563.zip 246KB Mar 20 2018 12:26:52 PM
008_นโยบายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วย 5 ส.pdf008_นโยบายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วย 5 ส.pdf 3658KB Mar 20 2018 12:26:56 PM
009_สรุปการกำหนดคำนิยามจำนวนสัตว์.pdf009_สรุปการกำหนดคำนิยามจำนวนสัตว์.pdf 172KB Mar 20 2018 12:26:54 PM
010_หนังสือเวียน_ส่งสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน-2a.pdf010_หนังสือเวียน_ส่งสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน-2a.pdf 1596KB Mar 20 2018 12:26:55 PM
011_ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS.pdf011_ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS.pdf 1958KB Mar 20 2018 12:26:57 PM
011_ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1_2561.pdf011_ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1_2561.pdf 975KB Mar 20 2018 12:26:57 PM
012_คำสั่งที่ 11_2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้.pdf012_คำสั่งที่ 11_2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้.pdf 76KB Mar 20 2018 12:26:57 PM
013_แบบประเมินการดำเนินงาน 5 ส สำหรับคณะกรรมการ.pdf013_แบบประเมินการดำเนินงาน 5 ส สำหรับคณะกรรมการ.pdf 163KB Mar 20 2018 12:26:57 PM
014_คำสั่งที่ 12_2561 จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านระบาด.pdf014_คำสั่งที่ 12_2561 จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านระบาด.pdf 40KB Mar 20 2018 12:27:00 PM
015_คำสั่งที่ 13_61 มอบหมายหน้าที่ราชการ.pdf015_คำสั่งที่ 13_61 มอบหมายหน้าที่ราชการ.pdf 23KB Mar 20 2018 12:26:57 PM
016_คำสั่งที่ 14_61 คณะทำงานเร่งรัดพิจารณาผลงานวิชาการ.pdf016_คำสั่งที่ 14_61 คณะทำงานเร่งรัดพิจารณาผลงานวิชาการ.pdf 77KB Mar 20 2018 12:26:57 PM
017_คำสั่งที่ 51_2560 แต่งตั้งบุคลากรในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001.pdf017_คำสั่งที่ 51_2560 แต่งตั้งบุคลากรในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001.pdf 1408KB Mar 20 2018 12:26:58 PM
018_คำสั่งที่ 63_2560 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf018_คำสั่งที่ 63_2560 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf 55KB Mar 20 2018 12:26:58 PM
019_การประเมินพนักงานราชการ รอบ 1-2561.PDF019_การประเมินพนักงานราชการ รอบ 1-2561.PDF 2263KB Mar 20 2018 12:27:00 PM
020_ออมเงิน_แผนการลงทุน_สมาชิก_กบข_2561.pdf020_ออมเงิน_แผนการลงทุน_สมาชิก_กบข_2561.pdf 567KB Mar 20 2018 12:27:00 PM
022_คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1028_2560_กำหนดอำนาจหน้าที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์.pdf022_คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1028_2560_กำหนดอำนาจหน้าที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์.pdf 251KB Mar 20 2018 12:27:00 PM
023_คำสั่งที่ 09_2561 แต่งตั้งคณะทำงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์.pdf023_คำสั่งที่ 09_2561 แต่งตั้งคณะทำงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์.pdf 49KB Mar 20 2018 12:27:00 PM
024_คำสั่งที่ 10_2561 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์.pdf024_คำสั่งที่ 10_2561 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์.pdf 72KB Mar 20 2018 12:27:00 PM
025_หนังสือแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561.pdf025_หนังสือแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561.pdf 1140KB Mar 20 2018 12:27:02 PM
026_ระเบียบจัดเก็บ-เบิกจ่ายวัสดุ-สารเคมี พศ 2560.pdf026_ระเบียบจัดเก็บ-เบิกจ่ายวัสดุ-สารเคมี พศ 2560.pdf 3136KB Mar 20 2018 12:27:03 PM
027_รายงานการประชุมตึกเลปโต 1_2561 สมบูรณ์.docx027_รายงานการประชุมตึกเลปโต 1_2561 สมบูรณ์.docx 23KB Mar 20 2018 12:27:02 PM
028_นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน-การเลือกแผนการลงทุนฯ.PDF028_นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน-การเลือกแผนการลงทุนฯ.PDF 9228KB Mar 20 2018 12:27:09 PM
029_แบบคำของบลงทุน 2563 Pre.xlsx029_แบบคำของบลงทุน 2563 Pre.xlsx 31KB Mar 20 2018 12:27:03 PM
030_แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online.pdf030_แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online.pdf 117KB Mar 20 2018 12:27:03 PM
031_กำหนดการประชุม-2561-แก้ไขครั้งที่_4.pdf031_กำหนดการประชุม-2561-แก้ไขครั้งที่_4.pdf 71KB Mar 21 2018 06:09:27 AM
032_การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ.pdf032_การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ.pdf 25KB Mar 26 2018 06:23:02 AM
033_มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตร.PDF033_มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตร.PDF 5192KB Apr 24 2018 08:47:22 AM
034_กรอกข้อมูลการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coraprate Online.pdf034_กรอกข้อมูลการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coraprate Online.pdf 113KB Apr 24 2018 08:47:21 AM
035_ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหัวหน้าส่วนราชการ_ครั้งที่_1_2561.jpg035_ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหัวหน้าส่วนราชการ_ครั้งที่_1_2561.jpg 139KB May 03 2018 07:36:47 AM035_ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหัวหน้าส่วนราชการ_ครั้งที่_1_2561.jpg
036_กำหนดการประชุม_สสช_ศออ_ศวทช_ศวพ_2561_แก้ไขครั้งที่_5.pdf036_กำหนดการประชุม_สสช_ศออ_ศวทช_ศวพ_2561_แก้ไขครั้งที่_5.pdf 69KB May 09 2018 03:38:11 AM
037_คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์_97_2561.pdf037_คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์_97_2561.pdf 549KB Nov 20 2018 02:05:01 AM
038_แผนปฏิบัติงาน_2562.pdf038_แผนปฏิบัติงาน_2562.pdf 16706KB Nov 20 2018 02:59:44 AM
039_กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์_939_2561.pdf039_กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์_939_2561.pdf 1404KB Nov 20 2018 08:30:54 AM
040_การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ-ผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf040_การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ-ผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf 3417KB Dec 06 2018 03:29:40 AM
041_แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง_CIO_1024_61.pdf041_แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง_CIO_1024_61.pdf 458KB Dec 11 2018 03:10:08 AM
042_ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน_กษ0602_ว17815_19มิย62.pdf042_ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน_กษ0602_ว17815_19มิย62.pdf 530KB Jun 26 2019 08:39:36 AM
043_คำสั่ง สสช 46_62 ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์.pdf043_คำสั่ง สสช 46_62 ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์.pdf 595KB Jun 26 2019 08:39:36 AM
044_ประกาศ_กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ_ชก_ชกพ_ครั้วที่_3_2562.pdf044_ประกาศ_กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการ_ชก_ชกพ_ครั้วที่_3_2562.pdf 4061KB Sep 06 2019 02:47:31 AM