หน้าแรก

บุคลากร

ภารกิจ

การเก็บตัวอย่าง

ISO 17025

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

 

 
การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในเปลือกสับปะรดที่ใช้เลี้ยงโคนม
การวิเคราะห์ระดับ Acetylcholinesterase mRNA ในเลือดเป็ด โดยใช้เทคนิค Real-Time PCR
คู่มือ วิธีตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นพิษวิทยาทางสัตว์แพทย์

 

 

 

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900