หน้าแรก

บุคลากร

ภารกิจ

การเก็บตัวอย่าง

ISO 17025

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

 

 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับชีวเคมีและพิษวิทยา พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านชีวเคมีและพิษวิทยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในระบบโมเลกุล
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อผลิตชุดทดสอบต้นแบบทางชีวเคมีและพิษวิทยา
ให้คำปรึกษา แนะนำฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคทางชีวเคมีและพิษวิทยา
   
   
   
   
   

 

 

   

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900