หน้าแรก

บุคลากร

ภารกิจ

การเก็บตัวอย่าง

ISO 17025

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

 

 


   
หมายเหตุ
- แช่แข็ง หมายถึง สามารถเก็บได้ทั้งแบบแช่เย็นธรรมดา (4 oC) หรือ แช่ในช่องแช่แข็ง (freezer)
- แช่เย็น หมายถึง เก็บได้เฉพาะแบบแช่เย็นธรรมดา (4 oC) ห้าม แช่ในช่องแช่แข็ง
- ห้องปฏิบัติการกลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา (Biochemistry & Toxicology section) โทรศัพท์ 0-2579-8908 ถึง 14 ต่อภายใน 300 ถึง 310
   
   

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900