หน้าแรก

บุคลากร

ภารกิจ

การเก็บตัวอย่าง

ISO 17025

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

 

 

[2552] การตรวจอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์สำเร็จรูป โดยวิธี Fluorometry
[2553] การตรวจปริมาณซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) ในน้ำโดยวิธี Closed Reflux ,Titrimetric
[2555] การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ในน้ำ โดยวิธี Electrometric
[2556] การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) ในน้ำ โดยวิธี Kjeldahl
   
 

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900