หน้าแรก

บุคลากร

ภารกิจ

การเก็บตัวอย่าง

ISO 17025

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

 


กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การวิเคราะห์ inorganic phosphorus ในซีรัม ด้วยเทคนิค colorimetric method” ให้แก่ นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ จาก สสช. และ ศวพ. รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายสัตวแพทย์ ดร.สาธิต ผลภาค จาก ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของแร่ธาตุต่อสุขภาพสัตว์” และใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และการใช้ความรู้ด้านชีวเคมีและพิษวิทยาในการร่วมกันแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์
   

     
 
 
 
 
 
   
   
   

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900