หน้าแรก

บุคลากร

ภารกิจ

การเก็บตัวอย่าง

ISO 17025

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

 

 

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ภายใน

E-mail

 

ข้าราชการ

 

 

 

1

นางสนทนา    มิมะพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

307

sontanam@dld.go.th

2

นายเสริมพันธุ์  สุนทรชาติ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

308

 

3

นางกัญญ์พิชญา  ธีระพันธ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

301

acharat@dld.go.th

4

นางพนม  ใสยจิตร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

303

phanom.s@dld.go.th

5

นายอนุสรณ์  อยู่เย็น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

302

Anusorn.y@dld.go.th

6

นางสาวรัชนี  ทิพย์กล่อม

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

309

Noi5401@gmail.com

7

นายณัฐกร  ราชบุตร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

243

Nattakorn.r@dld.go.th

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

8

นางปิยวรรณ  จงมีสุข

พนักงานห้องปฏิบัติการ

311

 

 

พนักงานราชการ

 

 

 

9

นายสันติชน  ภูคมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

302

tichon2518@gmail.com

10

นายสุรกาญจน์  ขำชื่น

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

243

Deawdeaw0175@hotmail.com

11

นางสาวสุกัญญา  นางาม

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

306

Modam72@yahoo.com

12

นางสาวเบญจมา  เมธารัตน์อนุกุล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

305

bengy_micro@hotmail.com

13

นางสาวสาวิตรี  อินทร์อุดม

นักวิทยาศาสตร์

310

Savitree05422@gmail.com

14

นางสาวนิตยา  ชูแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

305

Nittaya_poompui@yahoo.com

15

นางสาวมนสิชา  บุตรโพธิ์

นักวิทยาศาสตร์

310

Mon_sicha@windowslive.com

16

นางสาวภัทราวดี  วัฒนสุนทร

นักวิทยาศาสตร์

306

O_I_L2548@hotmail.com

17

นางจันทิมา  ใหม่ปุ๋ย

พนักงานห้องปฏิบัติการ

311

 

 

 

 

 

จัดทำโดย กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900