แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการ
  บริการคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต
  แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อดิจิตอล
  บริการยืม-คืน ซีดี /วีซีดี / ดีวีดี
  แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  บริการติดตั้ง-ซ่อมแซม-บำรุงรักษา(ฝ่ายช่าง)
   
*กรุณากรอกแบบฟอร์มทุกครั้งที่มาติดต่อขอใช้บริการ
 

จัดทำโดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[ออกแบบโดย นายพลกฤต มหานาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี]