โทร...02-5798908-14 ต่อ......

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  สมชาย ช่างทอง
 111
  อรวรรณ ตันเจริญ
103
  ผกามาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา
149
  เบญจมาศ  ทรัพย์ยากร
107
  มารียา  ปาทาน
110
  กมลวรรณ์/ ปภาดา
105
  พิษณุ สายพรม
149
  พงศพัศ  พากุล
115
  ขจรธัญ / รังสิวุฒิ
106

  ธนาวัฒน์/เกษม

109
  จิรวรรณ /ศรีวรรณา 114
  เกษม จารุวรรณ 109
  กรพรรษ มาเอียด 104
  สายตรง 02-579-5584

ศูนย์บริการ
  รัชนี ศิลปสิทธิ์
 144
  น้ำฝน สมศรี
147
  จินห์นิภา คำพล
147
  กิตติศักดิ์ อ่อนศรี
147

 

ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
น.สพ.พีรวิทย์ บุญปางพรรพ 
201
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี / งานแผนฯ
  ปิยะวรรณ  เกิดพันธ์
205
  นิตญา จันทร์เสถียร
203
  อารีรัตน์ ลุนดี
206
  พลกฤต มหานาม
124
  ชนกพร / วสุวัฒน์
127
  กมลชนก ใจเกษม 204
  สายตรง 02-579-7591

งานช่าง
  อมร  ผ่องใส
 141
  คมกฤษ  โสมนัส
142
  เกรียงศักดิ์  ศรีแก้วเขียว
140
  ชอบ  คำไตรย์
143
  ชาลี  ภูหิรัญ
142
  สมนึก/ดำรงค์/ผดุงศักดิ์
143
     
     

จัดทำโดยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
[ออกแบบโดย นายพลกฤต มหานาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี]