หน้าแรก Details - การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556

EMail Print

http://niah.dld.go.th/th

Event 

การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556
Title:
การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556
When:
14.02.2013 - 15.02.2013
Where:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง - กรุงเทพฯ
Category:
ฝึกอบรม สาธิตงาน

Description

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ดำเนินการจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 (3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรคสาม กำหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

Venue

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
Venue:
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
City:
กรุงเทพฯ

Description

Sorry, no description available

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home Details - การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556