User Rating: / 0
PoorBest 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) มีโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพสัตว์ในเป็ดไล่ทุ่ง วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ประกอบด้วยการศึกษาสภาวะและระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งในประเทศไทย การนำข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกมาวิเคราะห์ สรุป และนำเสนอผลการศึกษาในเซิงสถิติ สำหรับใช้เป็นแนวทางต่อยอดของหน่วยงานในพื้นที่ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกเพื่อลดอัตราการ ป่วยและการตายในฝูงเป็ดไล่ทุ่ง นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร และรวบรวม ข้อมูลในการสนับสนุนการส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก โครงการมีเป้าหมายหลักที่เป็ดไล่ทุ่งซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (สิงหาคม 2555 ถึงกรกฏาคม 2556)

คาดว่าการสำรวจสภาวะสุขภาพสัตว์ในเป็ดไล่ทุ่งครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพพื้นฐานของเป็ดที่เลี้ยงในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อทราบข้อมูลการเลี้ยง สภาพแวดล้อม ป้จจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และโรคที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในฝูงเป็ดเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไข้หวัดนกซี่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการเลี้ยงและการ ผลิตสัตว์ปีก รวมทั้งการส่งออกเป็นอย่างมาก สัตว์ปีกทุกชนิดสามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้แต่จะมีความไวรับต่อการติดเชื้อที่แตกต่างกัน พบว่าไก่เป็นสัตว์ปีกที่มีความไวรับสูง แสดงอาการป่วยและมีอัตราการตายสูง ส่วนเป็ดสามารถเป็นแหล่งรังโรค (reservoir) ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกได้โดยอาจไม่แสดงอาการป่วยใดๆ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคหรืออาจทำให้ผลผลิตลดลง อีกทั้งโรคนี้สามารถติดต่อมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดได้ เช่น เสือ หรือสุนัข ซึ่งเมื่อได้รับเชื้อแล้ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตหรืออาจเป็นพาหะนำโรคติดไปยังสัตว์อื่นได้ เหตุที่เชื้อไข้หวัดนกสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ง่ายจึงเกิดเชื้อไวรัสสายพันธุใหม่และก่อโรคได้รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคนี้ให้หมดไป มีแนวทางการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะไม่มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่อาจมีการแฝงตัวของโรคอยู่ในพื้นที่ได้ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคอาจมาจากสัตว์ปีกที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึง เช่น เป็ดไล่ทุ่ง นกชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดชองโรคไข้หวัดนก อีกทั้งยังไม่เคยมีการสำรวจโรคและเฝ้าระวังโรคในเป็ดไล่ทุ่งอย่างจริงจัง จึงต้องมีการทำงานเซิงรุกเพื่อเป็นการศึกษาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฝูงเป็ดไล่ทุ่ง เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และวางแผนควบคุมโรคก่อนที่จะเกิดการระบาดและความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาด้านการปศุสัตว์ของไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานนั้นจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเก็บตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน โดย วิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างจาก cloacal หรือ tracheal swab ซีรัม เและเลือด ส่งห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในแต่ ละพื้นที่ เพื่อตรวจโรคไข้หวัดนก และโรคอื่นๆ เช่น โรคทางแบคทีเรีย พยาธิเม็ด เลือด หรือพยาธิในทางเดินอาหาร เป็นต้น และสุ่มเก็บลูก เป็ดหรือตัวที่มีลักษณะอาการสงสัยเป็นโรคจากฝูงเดียวกัน นำมาผ่าซากและส่งตรวจทางปฏิบัติการไวรัสวิทยาเพื่อแยกเชื้อไวรัสและระดับ ภูมิคุ้มกัน และผลการดำเนินงานโครงการนี้จะนำเสนอในลำดับต่อไป