EMailPrint

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง
City:
กรุงเทพฯ

Description

Sorry, no description available
  
 
Date Title Venue City Type
14.02.2013 - 15.02.2013 การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
05.03.2013 - 06.03.2013 Biosafety & Biosecurity ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
07.03.2013 - 07.03.2013 การประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/ฝ่าย ครั้งที่ 3/2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ประชุมหัวหน้าส่วนกลาง
19.03.2013 - 22.03.2013 การชันสูตรโรคเมลิออยโดสิส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
19.03.2013 - 22.03.2013 อิมมูโนวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาของสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ฝึกอบรม สาธิตงาน
01.04.2013 - 01.04.2013 ตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ
11.04.2013 - 11.04.2013 งานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
08.05.2013 - 08.05.2013 แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ กิจกรรมพิเศษ
19.08.2013 - 21.08.2013 ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ISO 9001
27.09.2013 - 27.09.2013 งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
21.11.2013 - 21.11.2013 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ครั้งที่ 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ISO 9001
12.12.2013 - 13.12.2013 อบรมหลักสูตร Internal audit ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ ISO 9001
27.12.2013 - 27.12.2013 งานบรรยายพิเศษในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ
06.01.2014 - 06.01.2014 งานวันคล้ายวันสถาปนา 6 มกราคม 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง กรุงเทพฯ งานเนื่องในโอกาสพิเศษ-วันสำคัญ