หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 The proceeding of The 3rd Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health 2014 คณะกรรมการ 621
22 หลักการเขียนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการกรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 817
23 คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธู์ 778
24 โรคไวรัสระบบทางเดินหายใจในสุกรที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ 937
25 จระเข้ : โรคและการป้องกัน นายสัตวแพทย์นพพร โต็ะมี - สัตวแพทย์หญิงจันทรา วัฒน์เมธานนท์ 1025
26 วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และยาที่ห้ามใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1227
27 แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 - 2565 กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 757
28 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 908
29 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (นักวิชาการ) 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3316
30 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (นักวิชาการ) 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2930
31 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (ประชาชน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2929
32 การป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 5723
33 โรคพิษสุนัขบ้า น.สพ.ธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร 5576
34 คู่มือการเก็บตัวอย่าง น.สพ.ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ และคณะ 3029
35 แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกต่อปัญหาโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 1758
36 โรคบรูเซลโลสิสและการชันสูตรในประเทศไทย สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์ 3580
37 คู่มือการเก็บตัวอย่างตรวจโรควัวบ้า (BSE) ทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มพยาธิวิทยา 2607
38 คู่มือการจัดทำ spec ครุภัณฑ์ คณะกรรมการฯ 5901
39 คู่มือความปลอดภับทางชีวภาพ คณะทำงานฯ 4090
40 คู่มือการสอบสวนโรค คณะทำงานฯ 4631
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ