เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ รายงาน KM-KPI 2557

รายงาน KM-KPI 2557


(1) การจัดการตัวอย่างส่งตรวจเพื่อจำแนกเชื้อโรคปาก-เท้าเปื่อยในห้องปฏิบัติการ โดย ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ

(2) การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างดิน โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)

(3) การตรวจวินิจฉัยโรค Ovine Pulmonary Adenocarcinoma โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี)

(4) การตรวหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Leptospira spp. โดยวิธี Microscopic Agglutination Test โดย ศูนย์เลปโตสไปโรสิส


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|