หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพัฒนางานบริหารทั่วไปด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพัฒนางานบริหารทั่วไปด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีนโยบายนำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ภายในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา โดยที่ในช่วงแรกได้ดำเนินการ 5 ขอบข่าย คือ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงิน งานช่าง และงานยานพาหนะ ซึ่งขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสำนักรับรองมาตรฐาน (สรร.) สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีแผนขยายขอบข่ายใหม่ๆ ในปีต่อไป

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้ว คือ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) / ภาคตะวันออก (ชลบุรี) / ภาคตะวันตก (ราชบุรี) / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) / ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) / ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) อยู่ระหว่างดำเนินการ


ผลที่จะได้รับ


1. ประโยชน์ต่อองค์กร
   1.1 เกิดการยอมรับในคุณภาพของงาน เนื่องจากมาตรฐาน ISO 9001 รับประกันว่าในกระบวนงานทุกขั้นตอนมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง มีขั้นตอนชัดเจน และบริการซึ่งเป็นผลผลิตในขั้นสุดท้ายมีคุณภาพ
   1.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มีการยอมรับมาตรฐานกระบวนงาน จึงเกิดการยอมรับในบริการขององค์กร
   1.3 ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความสูญเสีย หรือความผิดพลาดขั้นตอน เพิ่มความถูกต้อง ถูกระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
   1.4 มีการทำงานแบบบูรณาการจากงานประจำ กฏ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายทางราชการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
   1.5 กระบวนการบริหารงานมีระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ

2. ประโยชน์ต่อบุคลากร
   2.1 บุคลากรจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจากการทำงานมีระบบชัดเจน มีเอกสารคู่มือการทำงาน จึงสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ หรือตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน
   2.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานตามระบบบริหารคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามระบบและขั้นตอนที่กำหนดไว้
   2.3 บุคลากรมีการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่จะต้องปฏิบัติงานที่เป็นระบบในทุกกระบวนงานที่เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ
   2.4 บุคลากรมีจิตสำนึกด้านระบบบริหารคุณภาพที่เป็นผลจากการดำเนินการเป็นระบบอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดการพฤติกรรมอันนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงานทุกขั้นตอนภายในองค์กร
   2.5 บุคลากรจะร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะมากขึ้น ต้องดำเนินการไปตามกระบวนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มีความสัมพันธ์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานของตนเอง

3. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
   3.1 ผู้รับบริการมีความมั่นใจในบริการขององค์กรมากขึ้น เนื่องจากเมื่อองค์กรได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพแล้ว ผลผลิตของกระบวนงานด้านบริหารงานทั่วไปที่เกิดขึ้นย่อมมั่นใจในคุณภาพได้
   3.2 ผู้รับบริการสามารถร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการบริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง
   3.3 ผู้รับบริการสามารถอ้างอิงจากองค์กรที่รับประกันคุณภาพการบริการได้ ทำให้เกิดการยอมรับในบริการมากขึ้น
   3.4 ผู้รับบริการประหยัดเวลา ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และตรวจสอบได้

แผนงานการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ

ขอบข่าย
2553-2557*
2558
2559
2560**
1. งานสารบรรณ
2. งานพัสดุ
3. การให้บริการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การให้บริการงานช่าง
5. การให้บริการยานพาหนะ
6. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์-สื่อ-ห้องประชุม
7. การให้บริการคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต

*   ISO 9001:2008
**  ISO 9001:2015

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพัฒนางานบริหารทั่วไปด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001