เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ BSL3

ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ BSL3

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการชีวนิรมัย ระดับ 3 (BSL3) ศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BLS3 ใหม่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติต่อไป
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ BSL3