เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ฝึกอบรมข้อกำหนด-การจัดทำเอกสารการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ฝึกอบรมข้อกำหนด-การจัดทำเอกสารการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ตามที่ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2557 เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีการค้าโลกที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่มีผลต่อการส่งออก ได้แก่ คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีห้องปฏิบัติการทดสอบต้องมีการประกันคุณภาพผลทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการจึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญกับต่างประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ดังนั้นการอบรมหลักสูตรนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญในการเป็นผู้จัดทำโครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏบัติการชันสูตรโรคสัตว์ขององค์กร โดยถือเป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพและเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปี จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับเกีียรติจากสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรดังนี้ คุณสมบุญ เอกวิริยะกิจ คุณภัทราภรณ์ เกตุแก่น สถาบันอาหาร และคุณอุทุมพร แก้วน้ำดี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
[ ดาวน์โหลดรูปหมู่ ]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ฝึกอบรมข้อกำหนด-การจัดทำเอกสารการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ