เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์

คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์


คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และ
อณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์โดย
นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


(ไฟล์ *.pdf จำนวน 39 หน้า ขนาด 1.069 MB)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์