เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit

การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internal audit ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ให้แก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ และศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตว์แพทย์ (ลำปาง-ขอนแก่น-สุรินทร์-ชลบุรี-นครศรีธรรมราช) จำนวน 66 คน เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณกิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล บริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร สืบเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ในโครงการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ มีวัตุประสงค์เพื่อเตรียมบุคลากรสำหรับทำหน้าที่ตรวจคุณภาพภายในซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพต่อไป


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit