เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดี ผลงาน "การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. 2556 จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ที่ได้รับรางวัลประเภทนี้ สำหรับในปี พ.ศ.2556 ยังมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลต่่างๆ ดังนี้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงาน "การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)" สำนักพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รางวัลบูรณาการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน "การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม ผลงาน "อาสาปศุสัตว์"ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี-ภาพ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ปี 2556