เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 8 ยังคงนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2556)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การใช้เทคนิคอิมมูโนฮีสโตเค็มมิสตรีในการตรวจหาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าในสมองของสัตว์
     ลัดดา ตรงวงศา   สนทนา มิมะพันธุ์   ปรีชา เรืองเวชวรชัย   ทริกา จันทมณีโชติ
22 - 31
24 ตุลาคม 2556
การติดเชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
     มาณวิกา ผลภาค   สาทิส ผลภาค
32 - 55
14 พฤศจิกายน 2556
An application of total serum protein, serum gamma glutamyltransferase and serum glutaraldehyde coagulation test as markers of passive immunity transfer in neonatal Brahman calves
     Manvika Pholpark   Satis Pholpark
56 - 65
14 พฤศจิกายน 2556
การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Bacillus anthracis โดยวิธี Multiplex PCR
     ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี   พัชรี ทองคำคูณ   สุภาพร จ๋วงพานิช
66 - 74
15 พฤศจิกายน 2556
คุณภาพน้ำนมดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2553
     เด่นพงษ์ สาฆ้อง
75 - 80
29 พฤศจิกายน 2556
ศึกษาซีโรไทป์ของเชื้อ Avibacterium paragallinarum ในไก่ในประเทศไทยโดยวิธี Multiplex PCR
      สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์   พัชรี ทองคำคูณ   พรเพ็ญ พัฒนโสภณ   ชยภัค สีบู่
81 - 91
9 ธันวาคม 2556

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2556)