เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานไบโอเทค - วว.

ศึกษาดูงานไบโอเทค - วว.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ไปศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บและบริหารจัดการเชื้อจุลินทรีย์ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาระบบการทำงานสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอนุรักษ์สายพันธุ์จุลินทรีย์และปรสิตทางสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

biotec-10-10-56-01 biotec-10-10-56-02 biotec-10-10-56-03 biotec-10-10-56-04 biotec-10-10-56-05 biotec-10-10-56-06 biotec-10-10-56-07 biotec-10-10-56-08 biotec-10-10-56-09 biotec-10-10-56-10

ภาพกิจกรรม...


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานไบโอเทค - วว.