หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2557

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2557

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 มี 13 โครงการ

ลำดับที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย
งบฯ ที่เสนอขอ
สังกัด
1 2557070602939
อุบัติการณ์โรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการ และความไวของเชื้อก่อโรคต่อยาต้านจุลชีพ กรณีศึกษา: แม่โคนมเลือดสูง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สุภาพร จ๋วงพานิช     279,000 สสช.
2 2557070602918
การพัฒนา ELISA สำหรับตรวจการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยใช้รีคอมบิแนนท์โปรตีน Apx IV
สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 511,110 สสช.
3 2557070602835
พัฒนาเทคนิคการแยกซีโรไทป์ของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน oml A ที่จำเพาะต่อซีโรไทป์ของเชื้อ
สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 363,300 สสช.
4 2557070602848
การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล
อภัสรา วรราช      548,000  
5 2557070602944
การศึกษา whole genome sequence ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ที่เกิดการระบาดในประเทศไทย
ปณิธาน ทองทา    500,000 ศออ.
6 2557070602946
การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ      500,000 สสช.
7 2557070602906
การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางติดต่อ จากเลือดป้ายสไลด์ในฝูงพ่อแม่พันธุ์ของไก่เนื้อโดยเทคนิค In situ Hybridization
สนทนา มิมะพันธุ์    1,018,400 สสช.
8 2557070602892
โครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever ทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2558
นรี เกตุสิงห์     933,400 สสช.
9 2557070602873
การศึกษาการติดเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
ในฟาร์มสุกรระดับอุตสาห
กรรมและโรงฆ่าในประเทศไทย
วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์       743,000 สสช.
10 2557070602887
การพัฒนาชุดตรวจอีไลซ่าสำหรับตรวจและจำแนกความแตกต่างของแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส สายพันธุ์ยุโรป อเมริกาเหนือและสายพันธุ์ประเทศจีน
ละมูล โม้ลี       800,000 สสช.
11 2557070602933
ศึกษาการหาปริมาณแอนติเจน 146s ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยเครื่องแยกสารชีวโมเลกุล
กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย  1,174,000 สสช. (ศวพ. ลำปาง)
12 2557070602891
การทดลองแยกเชื้อบลูทังค์ไวรัสของสัตว์เคี้ยวเอื้องในประเทศไทย
ประกิต บุญพรประเสริฐ    1,174,000 สสช.
13 2557070602945
การศึกษาสภาวะโรคไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากสัตว์สู่คนที่มียุงเป็นพาหะในประเทศไทย
ประกิต บุญพรประเสริฐ      1,413,500 สสช.
รวม
 9,957,710 บาท

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2557