เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ จัด On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีวัตุประสงค์เพื่อเตรียมผู้ตรวจติดตามสำหรับทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งได้สมัครขอยื่นรับรองจากสำนักรับรองมาตรฐาน (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยมีนายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) เป็นวิทยากร มีการอบรมสรุปข้อกำหนดทั่วไป การเตรียมเอกสาร หลักการตรวจติดตามภายใน และฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามเอกสารระบบบริหารคุณภาพที่ทำเสร็จแล้วประมาณ 95% ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 27 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี งานแผน-งบประมาณ ห้องสมุด ฝ่ายช่าง กลุ่มสัตว์ทดลอง กลุ่มอิมมูน-ซีรัมวิทยา และศูนย์เลปโตสไปโรสิส[ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี-ภาพ]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008