หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนด้านการพัฒนาบุคลากร แผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางประกอบตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” รอบ 2/2556

แผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางประกอบตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” รอบ 2/2556

รายงานแผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางประกอบตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ของข้าราชการและพนักงานราชการ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำรอบการประเมินที่ 2/2556 ประกอบด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัด แผนการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการและพนักงานราชการ (แบบฟอร์ม 1, 2.1 และ 2.2) และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย แผนด้านการพัฒนาบุคลากร แผนด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางประกอบตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” รอบ 2/2556