เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008

การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนค ISO 9001:2008 กล่าวรายงานโดยสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การประชุมครั้งนี้มีคุณประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) เป็นให้เกียรติวิทยากร โดยที่จัดระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่ม/ส่วน//ฝ่าย ส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ รวม 20 คน หัวข้อการประชุมประกอบด้วยการทบทวนข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน :- วัตถุประสงค์การตรวจติดตาม ประเภทของการตรวจติดตามและการประยุกต์ใช้ หลักการและขั้นตอนการตรวจติดตาม การวางแผนและการตรวจติดตาม การจัดทำ ISO Matrix การจัดทำกำหนดการตรวจติดตาม (Audit Schedule) การจัดทำรายการตรวจติดตาม (Audit Checklist) การดำเนินการตรวจติดตาม การรายงานการตรวจติดตาม การติดตามผลและการปฏิบัติการแก้ไข คุณสมบัติ พฤติกรรม และหน้าที่ของผู้ตรวจติดตาม และกรณีศึกษาการเขียนรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทั้งภายในหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป


ISO-28_29-05-56-03 ISO-28_29-05-56-04 ISO-28_29-05-56-05 ISO-28_29-05-56-06 ISO-28_29-05-56-07 ISO-28_29-05-56-08 ISO-28_29-05-56-09 ISO-28_29-05-56-10 ISO-28_29-05-56-11 ISO-28_29-05-56-12 ISO-28_29-05-56-13 ISO-28_29-05-56-14 ISO-28_29-05-56-16 ISO-28_29-05-56-17 ISO-28_29-05-56-18

ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม...

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008