หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2556

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2556

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2556 มี 12 โครงการ

ลำดับที่ เลขทะเบียนวิจัย ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย สังกัด
1
54(1)-0115-041 การศึกษาสภาวะโรคเลปโตสไปโรสิสในโคและกระบือด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช.
2
54(1)-0115-043 การพัฒนาวิธีอีไลซ่าสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Neospora caninum ในโค มัญชรี ทัตติยพงศ์ สสช.
3
54(1)-0115-046 การพัฒนาวิธีอีไลซ่าสำหรับตรวจการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยวิธีรีคอมบิแนนท์โปรตีน Apx IV นายสมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ และคณะ สสช.
4
55(1)-0115-007 การศึกษาสภาวะโรคปากและเท้าเปื่อยในและแกะในภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย กิ่งกานต์ บุญสุยา สิโย ศออ.
5
55(1)-0115-017 การศึกษา whole genome sequence ของไวรัสปากและเท้าเปื่อยที่เกิดการระบาดในประเทศไทย นายปณิธาน ทองทา และคณะ สสช. (ศออ.)
6
55(1)-0115-039 การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อเลปโตสไปราด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา นายทวีวัฒน์ ดีมะการ สสช.
7
55(1)-0115-040 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 9 ชนิดในกุ้งทะเลอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ขอยุติโครงการ สสช.
8
56(1)-0115-007 อุบัติการณ์โรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการและความไวของเชื้อก่อโรคต่อยาต้านจุลชีพ กรณีศึกษา: แม่โคนมเลือดสูง ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นางสุภาพร จ๋วงพานิช และคณะ สสช.
9
56(1)-0115-050 การศึกษาระดับเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรสในเลือดและซีรัมโค แพะ และช้างในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นายจำรัส เลิศศรี และคณะ สสช. (ศวพ. ลำปาง)
10
56(1)-0115-046 การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล นางสาว อภัสรา วรราช และคณะ สสช.
11
56(1)-0115-048 พัฒนาเทคนิคการแยกซีโรไทป์ของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีน oml A ที่จำเพาะต่อซีโรไทป์ของเชื้อ นายสมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ และคณะ สสช.
12
56(1)-0115-049 การศึกษาสภาวะโรคไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากสัตว์สู่คนที่มียุงเป็นพาหะในประเทศไทย นายประกิต บุญพรประเสริฐ และคณะ สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2556