หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2555

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2555

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2555 มี 17 โครงการ

ลำดับที่ เลขทะเบียนวิจัย ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย สังกัด
1
53(1)-0115-042 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย รื่นฤดี บุณยะโหตระ สสช.
2
53(1)-0115-047 การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ปณิธาน ทองทา สสช. (ศออ.)
3
53(1)-0115-052 การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในช้างประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ดิลก อ้วนพรมมา สสช. (ศออ.)
4
54(1)-0115-040 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของแพะที่เลี้ยงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พรทิพย์ ชูเมฆ สสช. (ศวพ. นครศรีธรรมราช)
5
54(1)-0115-041 การศึกษาสภาวะโรคเลปโตสไปโรสิสในโคและกระบือ ด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช.
6
54(1)-0115-042 การพัฒนาชุดทดสอบ Multiplex PCR สำหรับจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium bovis และ Mycobacterium tuberculosis เรขา คณิตพันธ์ สสช.
7
54(1)-0115-043 การพัฒนาวิธีอีไลซ่า สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Neospora caninum ในโค มัญชรี ทัตติยพงศ์ สสช.
8
54(1)-0115-045 การศึกษาทางซีรัมวิทยาและซีโรไทป์ ของโรคบลูทังจ์ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย สมใจ กมลศิริพิชัยพร สสช.
9
54(1)-0115-046 การพัฒนา ELISA สำหรับตรวจการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยใช้รีคอมบีแนนท์โปรตีน Apx IV สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ สสช.
10
55(1)-0115-005 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Brucella melitensis และ caprine arthritis encephalitis virus ในแพะภาคตะวันตกของประเทศไทย ช้องมาศ อันตรเสน สสช. (ศวพ. ราชบุรี)
11
55(1)-0115-007 การศึกษาสภาวะโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะและแกะในภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย

วิไล ลินจงสุบงกช (กิ่งกานต์ บุนสุยา สีโย) สสช. (ศออ.)
12
55(1)-0115-017 การศึกษา whole genome sequence ของไวรัสปากและเท้าเปื่อยที่เกิดการระบาดในประเทศไทย ปณิธาน ทองทา สสช. (ศออ.)
13
55(1)-0115-039 การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อเลปโตสไปราด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ทวีวัฒน์ ดีมะการ (ดวงงใจ สุวรรณเจริญ) สสช.
14
55(1)-0115-040 การวินิจฉัยรคติดเชื้อ 9 ชนิดในกุ้งทะเลอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ สสช.
15
55(1)-0115-041 การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของเชื้อ พาสเจอเรลลา มัลโตซิดา ที่เป็นสาเหตุของโรคเฮโมราจิกเซพติซีเมียในประเทศไทยโดยใช้ เทคนิค pulsed-field gel electrophorisis อภัสรา วรราช สสช.
16
55(1)-0115-042 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมจากเนื้อเยื่อที่ผังในพาราฟินโดยใช้เทคนิค double immuohistochemistry สนทนา มิมะพันธุ์ สสช.
17
55(1)-0115-043 การตรึงเนื้อเยื่อทางจุลพยาธิวิทยาโดยใช้คลื่อนไมโครเวฟ ทริกา จันทมณีโชติ สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2555